Kikkert en de fallende stjer

15.00

De wrâld fan Kikkert

‘Ast in fallende stjer sjochst, dan meist in winsk dwaan,’ sei Hazze.

Allegear seagen se in stjer fallen. Utsein Kikkert, dy’t krekt de ferkearde kant op seach. Earst wie Kikkert wat sneu. Mar doe betocht er hoe’t er syn freonen gelokkich meitsje koe.
En ek syn freonen hienen in plan …

Auteur: Max Velthuijs

Uitverkocht

Pin It on Pinterest