It swetshok

15.00

Yn it swetshok fan Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear polsen en in âlde snoekangel hingje
oan de souder. Yn de hoeke lizze wat einekuorren. Op in planke steane in pear flessen drank en wat attributen mei in eigen ferhaal. En in wekker dy’t altyd stil stiet, omdat men de tiid hjir oan jinsels hat. Dit is it plak dêr’t samar smoute ferhalen opkomme. In part derfan binne bondele yn dit boek.

Gjalt de Groot (1945) wurke as foarljochter en barGebondenoer. Hy wie ek bestjoerlik aktyf, ûnder oaren as foarsitter fan de BFVW. Sûnt er net mear buorket is er poldermûnder en greidefûgelbeskermer, en hâldt er him dwaande mei skriuwen, fiskjen, ielrikjen en einekoerflechtsjen. Yn 2009 publisearre er De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo.

Auteur: Gjalt De Groot

2 op voorraad

Pin It on Pinterest